Služby

Výmena vodomerov

Vodomery ako merače pretečeného objemu studenej a teplej vody sú v zmysle zákona 142/2000 Z.z. určené meradlá. Používateľ určeného meradla je povinný zabezpečiť následné overenie, ktoré nasleduje po prvotnom overení. Čas platnosti overenia je 4-roky pre vodomer na teplú vodu a 6-rokov na studenú vodu.

čítaj viac: výmena vodomerov

Ciachovanie vodomerov

Ciachovanie vodomerov Ciachovanie je odborne povedané metrologická kontrola a z hľadiska metrologickej kontroly sa meradlá rozdelujú na určené a neurčené. Kategóriu určených meradiel popisuje zákon č. 142/2000z.z. o metrológii. Vodomery a merače tepla patria medzi určené meradlá, pretože sú používané na merania súvisiace s platbami.

čítaj viac: ciachovanie vodomerov

Výmena meračov tepla

Merače tepla sa odlišujú od pomerových rozdelovačov vykurovacích nákladov (PRVN), ktoré sú umiestnené na radiátoroch tým, že sa skadajú s troch častí kde prietokomerná časť meria prietok teplonosného média,teplotné snímače merajú vstupnú a výstupnú teplotu teplej vody a kalorimetrické počítadlo zaznamenáva údaje spotrebovaného tepla.

čítaj viac: výmena meračov tepla

Ciachovanie meračov tepla

Výrobu tepla, rozvod tepla, práva a povinnosti osôb, ktoré dodané teplo využívajú na vlastnú spotrebu upravuje zákon č. 657/2004 Z.z. o energetike. Ciachovanie- overenie určeného meradla je povinný zabezpečiť dodávateľ tepla.

čítaj viac: ciachovanie meračov tepla

Pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov

Máme pre Vás vypracovaný cenník

čítaj viac: cenník - pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov