Ciachovanie vodomerov

Ciachovanie je odborne povedané metrologická kontrola a z hľadiska metrologickej kontroly sa meradlá rozdelujú na určené a neurčené. Kategóriu určených meradiel popisuje zákon č. 142/2000z.z. o metrológii.

Vodomery a merače tepla patria medzi určené meradlá, pretože sú používané na merania súvisiace s platbami. Interval metrologickej kontroly(ciachovania) určených meradiel stanovuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SRvo vyhláške ÚNMS č. 210/2000 Z.z.

Vodomery ako merače pretečeného množstva vody sa overujú podľa tejto vyhlášky na studenú vodu každých 6-rokov a na teplú vodu každé 4-roky.Takisto aj merače tepla a ich členy sa overujú každé 4-roky.

Povinnosť ciachovať vodomery

  • ciachovanie vodomerov na studenú vodu je povinné každých 6 rokov
  • ciachovanie vodomerov na teplú úžitkovú vodu je povinné každé 4 roky

Presnosť ciachovania vodomerov ovplyvňuje

  • fyzikálne a chemické látky pretekajúcej vody
  • teplotu a tlak pretekajúcej látky
  • trieda presnosti meradla, tzv. technická nedokonalosť vodomeru
  • správna dimenzia meradla pri zabezpečení reálneho maximálneho odberu
  • dodržanie predpísanej technológie pri montovaní vodomeru
  • zosúladenie koncoročných bytových odpočtov
  • dodržanie predpísaných lehôt ciachovania meradla podľa zákona