Ciachovanie meračov tepla

Výrobu tepla, rozvod tepla, práva a povinnosti osôb, ktoré dodané teplo využívajú na vlastnú spotrebu upravuje zákon č. 657/2004 Z.z. o energetike. Ciachovanie- overenie určeného meradla je povinný zabezpečiť dodávateľ tepla.

Konečný spotrebiteľ je povinný umožniť dodávateľovi, ktorý rozpočítava teplo odčítanie, alebo overenie určeného meradla / merača tepla/.

Naša firma Vám zabezpečí kompletné zabezpečenie ciachovania alebo preskúšania aj pri pochybnostiach o správnosti nameraných hodnôt z predošlého obdobia.

Galéria meračov tepla